Čo bude?

montáž 6 dopravní na hlavnej trati 3 dopravne na diaľkovo riadenej trati

približne 1 000 hodín práce

inštalovaných cca 150 výhybiek

inštalovaných 314 návestidiel

pripojených 1 500 m kábla

„Elektronický dopravný denník EDD (inštalovaná kompletná verzia) + Vlakový dispečerský systém VDS (kompletná verzia - komunikačný, aplikačný databázový server) a klienti VDS a SGVD. V bode Žilina bude konfiguračne prepojené s ILTIS. Všetky aplikácie budú plne uspôsobené dátami aj nastaveniami pre modelové koľajisko ako aj modelové vozne a HKV/ SHKV. Komunikácia medzi GTN, EDD, VDS/ SGVD klientami a ILTISom bude veľmi podobná reálnej komunikácii používanej na ŽSR. Takúto kombináciu zabezpečovacích a prevádzkovo riadiacich systémov v takejto kombinácii s možnosťou simulácie prevádzky na modelovom koľajisku je absolútne bezkonkurenčne jedinečná pravdepodobne na celom svete, v Európe určite. (väčšina dopravných laboratórií sú vybavené jedným zariadením od jedného dodávateľa). Ohromná výhoda to bude nie len pre študentov, ale prioritne pre budúcich prevádzkových zamestnancov ŽSR.“

V DL je 6 dopravní na hlavnom okruhu, 3 dopravne na diaľkovo riadenej trati. Na hlavnej trati a diaľkovej trati sú dopravne s názvami obcí v okolí Žiliny.

Na hlavnej trati sú dopravne: Žilina, Hričov, Čadca, Bytča, Vrútky a Púchov.

Na diaľkovo riadenej trati sú dopravne: Rajec, Strečno a výhybňa Váh.

V dopravnom laboratóriu sú použité 3 typy traťových zabezpečovacích zariadení:

  • reléový poloautomatický blok
  • automatické hradlo
  • automatický blok.

V dopravnom laboratóriu je použitých 6 typov staničných zabezpečovacích zariadení na hlavnom okruhu

  • stanica Žilina - Simis w (Siemens)
  • stanica Hričov – reléové staničné zabezpečovacie zariadenie s cestovým systémom (AŽD)
  • stanica Čadca - elektronické stavadlo ESA 44 (AŽD)
  • stanica Bytča – typové elektrické stavadlo TEST (AŽD)
  • stanica Vrútky – elektromechanické staničné zabezpečovacie zariadenie
  • stanica Púchov – reléové staničné zabezpečovacie zariadenie s číslicovou voľbou (AŽD)

Zo stanice Čadca je diaľkovo ovládaná trať v úseku Čadca – Rajec – Strečno – Výhybňa Váh – Žilina.

Na staničných a traťových zabezpečovacích zariadeniach je možné simulovať okrem prevádzky za bežných podmienok poruchové stavy, prípadne nehody. Čo je prínosom ako pre školenie zamestnancov manažéra infraštruktúry, tak aj pre realizáciu výskumných úloh.

Koncepcia nového dopravného laboratória spočíva v neustálej modernizácii zabezpečovacích zariadení v oblasti železničnej dopravnej prevádzky.
Dopravné laboratórium KŽD je jedinečné v rámci Európy.

Nekončíme, nevieme, čo bude o pár rokov, budeme sa zdokonaľovať